ฟุตบอลแชมป์กีฬา7HD 2019

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019

 • กำหนดงานแถลงข่าวพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันรอบคัดเลือก ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD 2019 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ห้องสตูดิโอ 1 ช่อง 7HD
 • ช่อง 7HD เปิดรับสมัครฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แบบทั่วประเทศ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ และยื่นใบสมัครเข้าแข่งขัน ที่อาคาร 2 ช่อง 7HD ตามวันเวลาราชการ

ขนาดสนามฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019

1. ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้  มีชื่อว่า

‘ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน  แชมป์กีฬา 7HD’

2. การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่  30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562 (ในวันเวลาราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัครหรือ ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.ch7.com  หรือ 7seesport.ch7.com  และยื่นใบสมัครได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ช่อง 7HD เท่านั้น โทร.0 2495 7777 ต่อ 442

การประชุมและงานแถลงข่าว ผู้จัดการทีมสถานศึกษาต่างๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้แทน เข้าร่วม ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯกำหนด

โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันฯ จะถือว่าโรงเรียนนั้นได้รับทราบระเบียบการแข่งขันฯ เป็นที่ชัดเจนแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางช่อง 7HD และระเบียบการแข่งขันนี้ฯ โดยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้

3. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

 • 3.1 ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 12 คน และไม่เกิน 15 คน
 • 3.2 ในวันแข่งขันส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน 15 คนและไม่น้อยกว่า 12 คน
 • 3.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 8 คน ประกอบด้วย
  • - ผู้จัดการทีม 1 คน
  • - ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 2 คน
  • - ผู้ควบคุมทีม 1 คน
  • - ผู้ฝึกสอน 1 คน
  • - ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
  • - เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน

4. คุณสมบัติของนักกีฬา

ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • 4.1 ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ ตั้งแต่ มิถุนายน 2562
 • 4.2 ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547)
 • 4.3 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2544 และเป็น ผู้มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • 4.4 นักกีฬาที่สมัครแข่งขันต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และศึกษาในภาคปกติ
 • 4.5 นักกีฬา 1 คน สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้นหากมีรายชื่อซ้ำซ้อน จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนท์ โดยจะอ้างว่ามีผู้นำชื่อตนเองไปเข้าสมัครแข่งขัน โดยตนเองไม่ทราบไม่ได้

5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน

 • 5.1 ใบสมัครเข้าการแข่งขันของนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมสมัครการแข่งขันจะต้องมีเอกสารรับรองการศึกษา ที่ออกจากทางสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเอกสารต้องลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการแทน หรืออาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ลงนามเท่านั้น
 • 5.2 รูปถ่ายนักกีฬาขนาด 2 นิ้ว บนพื้นขาว จำนวน 2 รูป โดยนักกีฬาต้องสวมชุดของสถานศึกษาเท่านั้น (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน) ไม่รับรูปที่ใส่ชุดพละ, ชุดรด. ,ชุดทั่วไป หรือถ่ายเอกสาร
 • 5.3 รูปถ่ายเจ้าหน้าที่ขนาด 2 นิ้ว บนพื้นขาว ต้องใส่ชุดสุภาพไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน)
 • 5.4 สำเนาบัตรประชาชน ที่เห็นใบหน้าชัดเจน
 • 5.5 ใบรับรองสถานศึกษา ต้องติดรูปถ่ายชุดนักเรียน มีประทับตราสถานศึกษา และผู้มีอำนาจลงนาม รับรองเท่านั้น (รบ. 7)
 • 5.6 เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นสมัครไว้แล้วจะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขัน รอบสุดท้าย หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบและไม่ถูกต้องจะไม่รับสมัคร ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

6.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษาและส่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น เปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ทั่วประเทศ จำกัดจำนวน ไม่เกิน 256 โรงเรียน ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องแข่งขันตามโปรแกรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อเลื่อนทีมอื่นๆขึ้นมาแทน ทีมที่สมัครและส่งเอกสารหลักฐานแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี

เส้นทางไปสนามแข่งขันรอบคัดเลือก วันที่ 7-16 ตุลาคม 2562 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6)


เส้นทางไปสนามแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 และรอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 (สนามฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี.)


7. การดำเนินการจัดการแข่งขัน

 • 7.1 การแข่งขัน
  • รอบคัดเลือก แข่งขันระหว่าง วันที่ 7-16 ตุลาคม 2562
  • รอบสุดท้าย แข่งขันระหว่าง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563
 • 7.2 ทำการแข่งขันรอบคัดเลือกแบบแพ้คัดออก เพื่อหาทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย จำนวน 8 ทีม (รวมกับทีมแชมป์ และรองแชมป์ ครั้งที่แล้ว อีก 2 ทีม รวมเป็น 10 ทีม)
 • 7.3 การจัดการแข่งขัน จัดให้มีทีมวางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
  • กลุ่ม A ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD พิจารณาจากการเข้ารอบสุดท้าย อย่างสม่ำเสมอ จำนวน 8 ทีม ได้แก่ ราชวินิตบางแก้ว, อัสสัมชัญธนบุรี, อัสสัมชัญ ศรีราชา สารวิทยา, ปทุมคงคา, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สวนกุหลาบวิทยาลัย และ วัดสุทธิวราราม
  • กลุ่ม B ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD พิจารณาจากการเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 8 ทีม ได้แก่ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี, วิชูทิศ กีฬากรุงเทพมหานคร, อัสสัมชัญ, ท่าข้ามพิทยาคม, โพธินิมิตวิทยาคม, ธัญรัตน์, อิสลามวิทยาลัยฯ และ สตรีวิทยา ๒ ได้สิทธิ์เป็นทีมวาง (ผลงานย้อนหลัง 2 ปี 2560 - 2561)
  • กลุ่มc ได้แก่ รร.ทั่วไป
 • 7.4 การแข่งขันรอบสุดท้าย แบ่งสาย จะแข่งแบบพบกันหมดในแต่ละสาย (เหย้า- เยือน) และ ทีมชนะเลิศ (สุรศักดิ์มนตรี) และทีมรองชนะเลิศ (ราชวินิตบางเขน) จากการแข่งขันครั้งที่แล้ว ได้สิทธิ์เป็นทีมยืนในรอบสุดท้าย ไม่ต้องลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก
 • 7.5 ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันต้องวางเงินค่าประกันทีม ๆ ละ 3,000 บาท จะได้คืนต่อเมื่อแข่งขันเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสละสิทธิ์ไม่มาแข่งขัน เเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับโอนเงินประกัน ทีมคืน โปรดระบุ บัญชีธนาคาร หรือ บัญชีพร้อมเพย์ (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ หมายเลข บัตรประชาชน) ชื่อบัญชีผู้รับเงินประกันคืน (ตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร)
 • 7.6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 50,000 บาท และ ทีมที่มีระยะทางไกลจากกรุงเทพฯ เกินกว่า 250 กิโลเมตร จะได้รับเงิน สนับสนุนค่าน้ำมัน ทีมละ 10,000 บาท

  หมายเหตุ หากสนามแข่งขันไม่อยู่ในสภาพที่สามารถทำการแข่งขันได้ ให้เลื่อนการแข่งขันไปแข่ง ในวันถัดไป หรือ เลื่อนโปรแกรมออกไปตามความเหมาะสม

8. กติกาการแข่งขัน

 • 8.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที หากเสมอกัน ให้ตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จำนวน 3 คน ( กรณีที่เสมอกัน ให้ยิงเพิ่มอีกทีมละคน จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ ) สำหรับใน รอบ 32 ทีม และ รอบ 16 ทีม เพื่อหาทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย แข่งครึ่งละ 25 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
 • 8.2 รอบสุดท้าย แบ่งสาย (เหย้า - เยือน) แข่งขันครึ่งละ 25 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
 • 8.3 กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้น การล้ำหน้า)
 • 8.4 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกลงทำการแข่งขัน ภายใน 5 นาที ในรอบคัดเลือก และ 15 นาที ในรอบสุดท้าย (เหย้า- เยือน) ให้ปรับทีมนั้น เป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น ด้วยประตู 2 : 0 สำหรับทีมที่แข่งในรอบสุดท้าย (เหย้า- เยือน) ต้องมาทำการแข่งขันในครั้งต่อไปตามกำหนดการแข่งขัน
 • 8.5 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังเปลี่ยนสีเสื้อสำรองหรือใส่เสื้อที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน เตรียมไว้ให้ เสื้อผู้เล่นหมายเลข 2-14 และเสื้อผู้รักษาประตูหมายเลข 1 และ15 เท่านั้น
 • 8.6 นักกีฬาต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง บัตรประจำตัวนักเรียน หรือใบแทนมาแสดงด้วย ก่อนทำการลงแข่งขัน
 • 8.7 สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
  • 1.ขนาดสนามแข่งขัน กว้าง 50 เมตร ยาว 75 เมตร
   • - รอบคัดเลือกจะใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 (จ.ปทุมธานี)
   • - รอบสุดท้าย (เหย้า- เยือน) , รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ ใช้สนามฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. และ/หรือสนามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กำหนด
  • 2. ขนาดลูกฟุตบอล มาตรฐาน เบอร์ 5
  • 3. หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญญาลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำการแข่งขัน ซึ่งทีมต้องเตรียมพร้อมมาเอง
  • 4. นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและความปลอดภัย (กว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว) ลงทำการแข่งขัน ยกเว้น สนับแข้งที่เล็ก, ตัด, ดัดแปลง ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ลงแข่งขัน
  • 5. นักกีฬาทุกคนห้ามใส่รองเท้าฟุตบอลที่มี 6 ปุ่ม หรือรองเท้าที่มีปุ่มไขโดยเด็ดขาด หากมีการตรวจพบจะถูกปรับเป็น แพ้ ทันที
 • 8.8 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนผู้เล่นได้ 4 คน จากผู้เล่นสำรองที่ส่ง รายชื่อก่อนการแข่งขัน และจะเปลี่ยนได้เมื่อผู้ตัดสินอนุญาตเท่านั้น ในรอบสุดท้าย ( เหย้า - เยือน) อนุญาตให้เฉพาะกรณีที่มีผู้เล่นบาดเจ็บ และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น แต่ไม่เกิน 2 คน และระหว่างการแข่งขัน รอบสุดท้าย หากผู้รักษาประตูบาดเจ็บไม่สามารถเล่นได้ตลอดการ แข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนผู้รักษาประตูได้ 1 คน แต่ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ตรวจสอบก่อน สำหรับผู้เล่นคนอื่นๆจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • 8.9 คะแนนการแข่งขันในรอบสุดท้าย ( เหย้า - เยือน ) ให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
  • ทีมชนะได้ 3 คะแนน
  • ทีมเสมอได้ 1 คะแนน
  • ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน
 • 8.10 กรณีการนับคะแนนเพื่อหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไปและทีมที่มีคะแนนเท่ากันให้ปฏิบัติ ดังนี้
  • - ให้ดูจำนวนผลต่าง ประตูได้ - เสีย
  • - ให้ดูจำนวนประตูได้
  • - ให้ดูผลการแข่งขันของคู่กรณี (Head to Head)
  • - ใช้กฏ แฟร์เพลย์ (ใบเหลือง =1,ใบเหลือง+ใบเหลือง = 2,ใบแดง = 3,ใบเหลือง+ใบแดง = 4)
  • - ใช้วิธีการจับสลาก
 • 8.11 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมต้องปฏิบัติดังนี้
  • - แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสม ต้องมี ไอดีการ์ด (หรือหลักฐานที่ฝ่ายจัดดำเนินการให้) หากไม่มี หรือถูกลงโทษ ห้ามอยู่ในที่นั่งสำรองโดยเด็ดขาด และห้ามออกนอกเขตเทคนิค ถ้าโดนเตือนเกิน
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ หรือไม่ได้แจ้งให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ทราบป็นลายลักษณ์อักษร จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท และจะเพิ่มเป็นเท่าตัวในครั้งต่อไป
  • - หากมีการทำลายทรัพย์สินภายในสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปรับเงิน 2,000 บาท และชดใช้ ค่าเสียหายตามราคาที่ประเมินแก่เจ้าของสถานที่เกิดเหตุ
  • - ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
  • - หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบการแข่งขันฯ ต่อไป
 • 8.12 การแข่งขันรอบสุดท้าย ทีมที่ได้เข้าไปเล่นรอบ เหย้า-เยือน หากทีมมีสนามแข่งขันไม่สามารถใช้ ทำการแข่งขันได้หรือ ไม่มีสนามแข่งขันจะต้องไปใช้สนาม ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดให้ และจะต้องเสียค่าบำรุงสนาม ให้กับเจ้าของสนามนั้น
 • 8.13 ในวันที่มีการแข่งขันในรอบ เหย้า-เยือน ทีมที่มีการแข่งขันในวันนั้นๆ จะต้องส่งผู้แทนมาประชุม ก่อนการแข่งขันคู่แรก 1 ชั่วโมง ทั้ง 4 ทีม และจะต้องนำเสื้อที่ใช้แข่งขันในวันนั้นมาด้วย กรณี ทีมที่ทีมไม่มาประชุมจะต้องยอมรับผลการประชุมในครั้งนั้น และถ้าไม่ให้ความร่วมมือกับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะต้องถูกลงโทษตามข้อ 9 หากมีปัญหาในการแข่งขันให้ถือเป็น สิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาลงโทษทีมที่กระทำผิด จะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้

9. การรักษามารยาท

 • 9.1 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
  • 9.1.1 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
  • 9.1.2 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
  • 9.1.3 ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง แต่โทษใบเหลืองยังคงค้างอยู่
  • 9.1.4 นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่นผิดกติกา หรือทำร้ายคู่ต่อสู้ และผู้ตัดสินได้ลงโทษ ในขณะแข่งขันแล้ว หรือมิได้ลงโทษ แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีหลักฐาน ชัดเจนจากการกระทำผิดนั้น จะพิจารณาลงโทษย้อนหลังให้พักการแข่งขันใน นัดต่อไป 1 ครั้งทันที หรือมากกว่านั้น ตามความผิดที่กระทำและปรับเงิน ตาม บทลงโทษต่อไป เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป
 • 9.2 นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง ใบแดง ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ให้ยกเลิกในรอบสุดท้าย ยกเว้นกรณีทะเลาะวิวาท หรือ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษห้ามลงทำการแข่งขันและ ห้ามเพิ่มผู้เล่นอีก
 • 9.3 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือ ผิดตามระเบียบฯนี้ ลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ด้วยประตู 2 : 0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่า คณะกรรมการ จัดการแข่งขันฯ ไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
 • 9.4 ผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที่คนใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน ฯ ประท้วงการตัดสิน ไม่แข่งขันต่อ (วอล์กเอ้าท์) ด่าทอ เสียดสี ผู้ตัดสิน ทั้งในและนอกสนาม หรือประพฤติตนไม่ เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน แสดงกริยาหรือ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่ เหมาะสมต่อสาธารณชน เช่น เตะขวดน้ำ หรือขว้างขวดน้ำ หรืออื่นๆ วิพากษ์ วิจารณ์ ในทางที่ส่งผลเสียต่อการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ สามารถลงโทษได้ทันที
 • 9.5 ทีมใดหรือสถานศึกษาใดที่มีนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม, กองเชียร์, ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุ ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะและวิวาท เยาะเย้ย ดูหมิ่นเหยียดหยาม ให้ตัดสิทธิ์นักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม, และ สถานศึกษานั้นออกจากการแข่งขันในครั้งนั้น และในครั้งต่อ ๆ ไป
 • 9.6 กองเชียร์ที่ตามมาเชียร์สถานศึกษาของตนเอง ห้ามจุพลุไฟ ประทัด หรือสิ่งใกล้เคียง และการลงไป ใน สนามแข่งขัน หรือ ขว้างปาสิ่งของต่างๆ ลงไปในสนาม หรือบริเวณแข่งขัน คัดค้านการตัดสิน และเชียร์ในลักษณะ ยั่วยุนักกีฬา ทีมและกองเชียร์คู่แข่ง จะถูกลงโทษทันที โดยทางสถานศึกษาจะ อ้างว่า ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ หรือไม่รับผิดชอบไม่ได้
 • 9.7 ห้ามมิให้ผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่, นักกีฬาสำรอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีม ลงไปในสนามแข่งขัน ในขณะที่ทำการแข่งขัน หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสิน หรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน แสดงกริยาก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต ให้ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาที่บาดเจ็บในสนาม) จะถูกเชิญขึ้นไป บนอัฒจันทร์ทันที และถูกลงโทษต่อไป
 • 9.8 ทีมใดหรือสถานศึกษาใดที่ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดให้มีกองเชียร์มาร่วมเชียร์ได้ในวันถ่ายทอดสด หรือวันอื่นๆ ที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กำหนด จะมีการพิจารณาการเข้าร่วมในครั้งต่อไป
 • 9.9 สถานศึกษาใดจงใจนำนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาของตนเองมาลงเล่นให้ทีมตนเอง จะถูกตัด สิทธิ์ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฯตลอดไป และหากโรงเรียน หรือ สถานศึกษาใดไม่สามารถปฏิบัติตาม ระเบียบการแข่งขันฯนี้ได้ ให้พิจารณาการเข้าร่วมในครั้งต่อไป
 • 9.10 หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฯนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

  บทลงโทษ มีดังนี้

  • 1. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 1 ใบ จะต้องเสียค่าปรับ 200 บาท
  • 2. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 2 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 400 บาท
  • 3. นักกีฬาที่ถูกใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
  • 4. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 1 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 700 บาท และใบเหลืองยังคงค้างอยู่
  • 5. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 9.3 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาท
  • 6. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 9.4 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
  • 7. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 9.5 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 30,000 บาท และถูกตัด 6 คะแนน
  • 8. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 9.6 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 30,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
  • 9. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 9.7 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาท และถูกพักการแข่งขัน 2 นัด
  • 10. หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบและบทลงโทษของระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาทั้งเรื่องการแข่งขัน การปรับเงิน การหักคะแนน และการตัดสิทธิ์ ออกจากการแข่งขัน

10. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงและมารยาท

คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัติและมารยาทประกอบด้วย

 • • ผู้แทน ช่อง 7HD
 • • คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
 • • ผู้แทนกรมพลศึกษา
 • • ผู้ตัดสินกรมพลศึกษา

11. การประท้วง

ทีมที่จะยื่นประท้วง ต้องปฏิบัติดังนี้ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯพร้อมหลักฐานเอกสาร และวางเงินประกันการประท้วง เป็นเงิน 2,000 บาท หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันในครั้งต่อไป จะเริ่มแข่งขัน สำหรับเงินประกันการประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ยึดเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ

12. รางวัลการแข่งขัน

 • 12.1 ทีมที่ได้เข้ารอบสุดท้าย แบ่งสาย จะได้บำรุงทีมฟุตบอล รวมค่าชุดแข่งขันทีมละ 50,000 บาท
 • 12.2 เงินรางวัลในแต่ละนัด ในรอบสุดท้าย
  • - ทีมชนะ ได้รับ 7,000 บาท
  • - ทีมเสมอ ได้รับ 3,000 บาท
  • - ทีมแพ้ ได้รับ 2,000 บาท
 • 12.3 รอบสุดท้าย ทีมที่ได้ใบเหลือง หรือใบแดง จะถูกปรับจากเงินรางวัล ดังนี้
  • - ใบเหลือง ใบละ 200 บาท
  • - ใบแดง ใบละ 500 บาท
  • - ใบเหลือง 2 ใบ แล้วตามด้วยใบแดง 400 บาท ( เหลือง , เหลือง / แดง )
  • - ใบเหลือง 1 ใบ แล้วตามด้วยใบแดง 700 บาท ( เหลือง , แดง )
 • 12.4 ทุนการศึกษาทีมชนะเลิศ ได้รับ 300,000 บาท รองชนะเลิศ ได้รับ 100,000 บาท
 • 12.5 ทุนการศึกษาทีมรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับทีมละ 30,000 บาท
 • 12.6 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับ 20,000 บาท
 • 12.7 ทุนการศึกษานักฟุตบอลยอดเยี่ยม ได้รับ 25,000 บาท
 • 12.8 ทุนการศึกษา ผู้ทำประตูสูงสุด ได้รับ 25,000 บาท
 • 12.9 ทุนการศึกษา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้รับ 30,000 บาท
 • 12.10 ทุนการศึกษา ทีมเชียร์ยอดเยี่ยม ได้รับ 30,000 บาท

หมายเหตุ การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD ดำเนินการจัดการแข่งขัน โดย ช่อง 7HD ร่วมกับ กรมพลศึกษา

โปรแกรมการแข่งขัน อาจมีการปรับเปลี่ยนวัน และเวลา ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะดำเนินการแข่งขัน (เป็นสิทธิ์ของทางสถานี ช่อง 7HD)

ในกรณีที่ทีมเข้ารอบสุดท้ายมาทำการแข่งขันช้ากว่ากำหนดก่อนการแข่งขันให้ปฏิบัติ ดังนี้

 • 1. มาช้ากว่ากำหนดก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง ถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท
 • 2. ในวันที่มีการถ่ายทอดสด ทีมที่ไม่สามารถมาดำเนินการแข่งขัน จนทำให้เกิด ความเสียหาย ทีมจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 50,000 บาท และ แข่งขันนัดที่ เหลือตามโปรแกรมเดิมที่กำหนด และอาจงดการเข้าร่วมแข่งขันในครั้ง ต่อไป

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD เป็นลิขสิทธิ์ของช่อง 7HD