แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ระเบียบการแข่งขัน จัดการแข่งขันโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เพื่อให้การแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้ออกระเบียบการแข่งขันไว้ ดังนี้

ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

ข้อที่ 3 ประเภทการแข่งขัน - ประเภททีมหญิง

ข้อที่ 4 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ประกอบด้วย 4.1 ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ในการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 4 ทีม คือ
(1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(2) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
(3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(4) มหาวิทยาลัยรังสิต
4.2 ทีมที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือก จำนวน 6 ทีม
4.3 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 10 ทีม ต้องมีทีมเชียร์มาร่วมเชียร์ (100 คน) ในการแข่งขันแต่ละนัด

ข้อที่ 5 คุณสมบัตินักกีฬา 5.1 ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้การการกำกับของ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
5.2 ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 /2560 (ปริญญาตรีต้องไม่เคยเรียนในชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอื่นๆ มาก่อน) และในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียน ในภาคเรียนการศึกษาที่ 1 /2560 และต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี และ 2.5 ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
5.3 นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีเพื่อทำการแข่งขันอีก หากจะเข้าร่วมการแข่งขันต้องสมัครเรียนและลงทะเบียนในระดับที่สูงกว่า
5.4 นักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ข้อที่ 6 ข้อปฏิบัติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 6.1 ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน จำนวน 18 คน เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน 5 คน ส่งรายชื่อนักกีฬาพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และให้ยืนยันรายชื่อนักกีฬา จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน ก่อนการแข่งขัน 2 ชั่วโมง ตามโปรแกรมการแข่งขัน
6.2 ห้ามส่งรายชื่อนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขัน (รอประกาศยืนยันรายชื่อจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย)
6.3 การแข่งขันรอบสุดท้าย นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องใช้ชุดที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบให้ ลงทำการแข่งขัน

ข้อที่ 7 รอบคัดเลือก 7.1 รับสมัครไม่เกินจำนวน 16 ทีม พิจารณาจากมาตรฐานและความร่วมมือของทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
7.2 เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของมหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
- ใบลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
- ใบผลการเรียนก้าวหน้า 1.5 สำหรับในชั้นปีที่ 2 ในระดับปริญญาตรี และ 2.5 ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
- ทะเบียนรูปติดรูปถ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ทำการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 17 ห้อง 2 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240
7.3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2560

ข้อที่ 8 กำหนดการแข่งขัน 8.1 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560
8.2 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 11-30 กันยายน 2560

ข้อที่ 9 สนามแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด 9.1 รอบคัดเลือก
- ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
9.2 รอบสุดท้าย
- ยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
- และสนามอื่นๆ (รอยืนยัน)

ข้อที่ 10 กติกาการแข่งขัน - ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

ข้อที่ 11 การจัดอันดับทีม 11.1 พิจารณาจากจำนวนครั้งที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
11.2 ถ้าจำนวนครั้งที่ชนะเท่ากัน ให้พิจารณาว่าทีมใดมีคะแนนดีกว่า โดยพิจารณาจาก
(ชนะ 3 : 0 ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน)
(ชนะ 3 : 1 ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน)
(ชนะ 3 : 2 ทีมที่ชนะได้ 2 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 1 คะแนน)
11.3 ถ้ายังมีคะแนนรวมเท่ากันอีก ให้พิจารณาจากผลหารของเซ็ต โดยนำเซ็ต ที่ได้ทั้งหมดหารด้วยเซ็ต ที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
11.4 ถ้ายังมีผลหารของเซ็ต เท่ากันอีก ให้พิจารณาจากผลหาร โดยนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยคะแนนที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
11.5 ถ้ายังมีผลหารของคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาจากผลการแข่งขันในคู่กรณีนั้นๆ ทีมใดชนะจะได้อันดับที่ดีกว่า

ข้อที่ 12 ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน MIKASA MV 300

ข้อที่ 13 วิธีจัดการแข่งขัน 13.1 รอบคัดเลือก คัดเลือกทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 ทีม
- แบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด
- ทีมอันดับที่ 1 ของแต่ละสาย จำนวน 4 ทีม ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
- ทีมอันดับที่ 2 ของแต่ละสาย จับฉลากประกบคู่ทีมที่ชนะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย
13.2 รอบสุดท้าย ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม
- รอบแรก แบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 5 ทีม นำทีมอันดับที่ 1 และ 2 เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศตามลำดับ
- รอบรองชนะเลิศ
ที่ 1 สาย A พบกับ ที่ 2 สาย B
ที่ 2 สาย A พบกับ ที่ 1 สาย B
- รอบชิงชนะเลิศ
ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่ 1

ข้อที่ 14 เงินรางวัลและสิทธิประโยชน์ 14.1 เงินบำรุงทีม ทีมละ 70,000 บาท
14.2 ชุดแข่งขันทีมละ 2 ชุด
14.3 เงินรางวัล รอบแรก ทีมชนะ 20,000 บาท ทีมแพ้ 10,000 บาท
รอบรองชนะเลิศ ทีมแพ้ 30,000 บาท
รอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะ 300,000 บาท ทีมแพ้ 150,000 บาท

ข้อที่ 15 บทลงโทษ 15.1 ทีมมีคุณสมบัตินักกีฬาไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อ 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.2 เมื่อถูกประท้วง และคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาแล้วผิดระเบียบจริง ทีมต้องถูกปรับเป็นแพ้ทั้งหมด และทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี
15.2 ทีมไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 4.3 ไม่นำกองเชียร์มาร่วมเชียร์ในนัดที่ทีมมีการแข่งขัน หรือกองเชียร์ไม่ครบตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด ทีมจะต้องถูกปรับ ครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะในรอบสุดท้าย)
15.3 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย ต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการแข่งขันในการเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดสด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อน 24 ชั่วโมง
15.4 นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน ประท้วงการตัดสิน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี
15.5 ทีมใดหรือสถานศึกษาที่มีนักกีฬา,เจ้าหน้าที่ทีม,กองเชียร์, ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ให้ตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันในครั้งนั้นและครั้งต่อๆไป และคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี

ข้อที่ 16 หากมีกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้วินิจฉัยตามความเหมาะสมแก่กรณี คำชี้ขาดถือเป็นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใดๆ อีกไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม 2560
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย